BUSINESS DEVELOPER

Er du salgsorienteret med interesse for forretningsudvikling? Er du samtidig nysgerrig og elsker at dele din viden med andre? Så er det dig vi har brug for.

Du har en naturlig interesse i at opsøge ny viden, implementere og formidle den. Du interesserer dig for at optimere løsninger til kunderne og tør at tænke anderledes og prøve ting af. Du arbejder innovativt og behøver ikke at have en færdig løsning klar før du deler dine idéer med andre og prøver dem af. Din passion er ganske enkelt at gøre det smartere og bedre – hver dag!

Vi søger dig, som kan hjælpe os med at udbygge og udvikle vores driftssikre og innovative forretningsområde Source Tagging Solutions. Du tør kaste dig på ukendt grund med opbakning fra dine kollegaer, hvor du får masser af handlefrihed og ansvar. I ryggen har du et stærkt team bestående af 12 kompetente kollegaer, der arbejder passioneret med variable data.

Sammen har teamet en stor vidensbank og fungerer som professionel backoffice til salgsorganisationen og kunderne.

Vores kunder er globale tøj- og livsstilbrands, som har behov for en professionel Source Tagging løsning, specialdesignet til deres forretningskoncept. Vores forretningsgrundlag er fast struktureret, hvor alle vores løsninger er kundetilpassede, så der findes ikke standardløsninger hos os. Vores kunder ser ikke os som en leverandør, men som en aktiv samarbejdspartner.

 

OM JOBBET

I tæt samarbejde med Key Account Managers på vores salgskontorer rundt om i verden, fungerer du som den professionelle sparringspartner, der tilbyder teknisk vejledning og innovativ rådgivning. Du arbejder primært på kontoret i Herning, men du deltager også i kundemøder, for at sikre at alle detaljer bliver afdækket og taget med i overvejelserne omkring den optimale kundeløsning. Via din indsigt og rollen som sparringspartner, hjælper du naturligt med at forene kundens forretningsstrategi med vores Supply Chain løsninger. Når du lytter til kundens behov og ønsker, har du en naturlig lyst til at effektivisere og optimere dem i samarbejde med kunden.

Du er strategisk stærk og har et godt overblik, og kan navigere i både lang- og kortsigtede målsætninger. Du vil derfor få ansvaret for at indsamle markedsinformation og holde dig ajour med nye tiltag på markedet, for at kunne foreslå nye tiltag og forretningsmuligheder. Vi arbejder med stor entusiasme med de allernyeste teknologi, herunder RFID og NFC, også her vil du få en stor rolle og medindflydelse.

Du har en naturlig interesse Supply Chain flows fra leverandør til slutforbruger og kan påregnes et vist antal rejsedage, ca. 20-30 dage om året, primært i Europa.

 

DIN PROFIL

 • Salgsorienteret og interesserer dig for international forretning.
 • Har en baggrund indenfor forretningsudvikling eller salg.
 • Er dygtig til at afdække kundebehov og udarbejde innovative og optimale løsningsforslag.
 • Har en teknisk forståelse, f.eks. indenfor data management, Supply Chain eller lignende.
 • Er udadvendt og elsker at drive mange projekter på én gang.
 • Kan begå dig på et forhandlingsniveau på højt plan med BTB-kunder.
 • Tager ansvar, er proaktiv samt løsningsorienteret.
 • Arbejder selvstændigt og trives med frihed under ansvar.
 • Kommunikerer ubesværet på engelsk. Dansk er ikke et krav.

 

OS

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job, med et grundigt introduktionsforløb og løbende træning og kompetenceudvikling i vores Source Tagging Solutions.

Vi kan love dig et godt arbejdsklima med fantastiske kollegaer og et godt sammenhold. Vores team består af forskellige typer og det sætter vi en ære i. Det bidrager nemlig til den bedste og mest gennemtænkte løsning. Det betyder også, at vi respekterer hinanden og inddrager andre i vores arbejde – for sammen er vi bedst.

 

SOURCE TAGGING SOULUTIONS

Source Tagging er processen, hvor mærkning og emballage tilføres produktet på produktionstidspunktet. Processen sikrer, at produkterne er sikkert og korrekt mærket med variable data i form af stregkode, salgspriser, størrelser, RFID og tekst, ved modtagelse på lager og i butik – klar til at blive lagt på hylden til salg.

Vi supporterer kundens Supply Chain gennem håndtering og print at variable data, hvor vores rådgivning indenfor told- og dataregler samt internationale standarder, sikrer korrekt produktmærkning, uanset hvor i verden kundens produkt sælges.

 

HØR MERE OM JOBBET:  Kontakt Dennis Sand Eskesen på 9629 0000.

ANSØG TIL: hr.dk@a-tex.com

ANSØGNINGSFRIST: Så hurtigt som muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat. Vi behandler ansøgninger løbende.

 

A-TEX er blandt de førende globale leverandører af identitetsskabende brandingartikler – herunder labels, hængemærker, badges, packaging-løsninger og butiksdekoration – til førende internationale modebrands. A-TEX er en del af Trimco Group med 1700 dedikerede medarbejdere fordelt på 18 landekontorer, heraf 80 medarbejdere i Herning.

_____________________________________________________________________________________

ENG

BUSINESS DEVELOPER

Are you sales oriented with an interest in business development? Are you at the same time curious and love to share your knowledge among others? Then you might be the one we need.

You have a natural interest in seeking new knowledge, implementing and communicating it. You are interested in optimizing solutions for clients and dare to think differently and try new things. You work innovatively and do not need a ready-made solution before you share your ideas with others and explore them. Your passion is simply to make perform smarter and better- every day!

We are looking for you who can help us expand and develop our reliable and innovative business area, Source Tagging Solutions. You dare to leap into unknown grounds, supported by your competent colleagues while receiving freedom to take action and responsibility. In addition, you have a strong team consisting of 12 competent colleagues, working passionately with variable data.

The team is one large knowledge bank operating as a professional back office for the sales organization and clients.

Our clients are global designer brands, who are in need of professional Source Tagging solutions, specially designed for their business concept. Our business is structured where all our solutions are customizable and you won´t find standard solutions with us. Our clients do not see us as a supplier, but as an active partner.

 

ABOUT THE JOB

In close collaboration with Key Account Managers at our sales offices around the world, you will serve as the professional partner offering technical guidance and innovative counselling. Our Herning office will be your primary station but you´ll also participate in client meetings to ensure all details are identified and taken into consideration when establishing the best solution for the client. Via your insights and role as a business partner you will naturally help unite the client’s business strategy with our Supply Chain solutions. When you listen to the client’s needs and wishes, you have a natural desire to streamline and optimize them in collaboration with the client.

You are strategically strong, have a good overview and are able to navigate both with long-range and short-sighted goals. You will have responsibility for collecting market information and staying up to date on new initiatives within the variable data field and as a result, propose new initiatives and business opportunities. We work with large enthusiasm with the newest technology initiatives as

RFID and NFC where you also here have a large role and influence.

You have a natural interest for the complete Supply Chain, from supplier to end user, and can expect approximately 20 to 30 days a year, primarily in Europe.

 

YOUR PROFILE

 • Sales oriented with an international business interest.
 • Background in business development or sales.
 • Skilled in identifying client needs to create specific solutions.
 • Technical understanding within data management, Supply Chain or similar.
 • Extrovert who loves leading multiple projects at the same time
 • Able to negotiate on a high level with B2B clients.
 • Responsible, proactive and solution-oriented.
 • Able to work independently and thrive on freedom under responsibility.
 • Communicate fluently in English. Danish is not a requirement.

 

ABOUT US

We offer an exciting and challenging job with a thorough introduction program, ongoing training and development of skills within our Source Tagging solutions area.

We can promise you a good working climate with fantastic colleagues and a great teamwork. Our team consists of different types of individuals, which we take pride in as we believe it actively supports and contributes to a high performance team. It also means we respect each other and involve others in our work – because together we are stronger.

Source tagging is the process in which the label and packaging is added to the product at the point of manufacturing. The process ensures the products are safely and correctly labelled with variable data in terms of barcodes, sales price, text and size variables and RFID data, upon receipt of the product instore – ready to be put on shelves for sale.

We support the clients Supply Chain through handling and printing of variable data, advising on customs and data regulations as well as international standards, which ensures correct tagging no matter where in the world the clients product is sold.

TO HEAR MORE ABOUT THE JOB: Contact Dennis Sand Eskesen on telephone +45 96 29 00 00.

APPLY AT: hr.dk@a-tex.com.

APPLICATION DEADLINE: As soon as possible, but we are happy to wait for the right candidate. We process applications on an ongoing basis.

A-TEX is one of the leading global suppliers of identity-creating branding products, including labels, hangers, badges, packaging solutions and store decoration, for leading international fashion brands. A-TEX is part of the Trimco Group with 1600 dedicated employees spread across 18 country offices, of which 85 are employed in Herning.

A-TEX DK | Rosenholmvej 1-5 | 7400 Herning | T +45 9629 0000 | www.a-tex.com